Privacyverklaring Kalverda Advies

Kalverda Advies, gevestigd op de Distelvink 28 3738 SK te Maartensdijk verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Kalverda Advies respecteert uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) relaties is voor ons het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Kalverda Advies zal uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Contactgegevens
Kalverda Advies
Distelvink 28
3738 SK MAARTENSDIJK
06 – 11 06 08 81
jacques@kalverda-advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kalverda Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze cliënten en relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • Financiële, administratieve, juridische gegevens
 • Aangiftes
 • Kopie ID-bewijzen
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, in het kader van de aan ons verstrekte opdracht

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de met onze relaties gesloten overeenkomsten en voor het verstrekken van informatie of adviezen. Kalverda Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • Om een financiële administratie te voeren / afhandeling van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om informatie te verschaffen over dienstverlenende zaken, dan wel wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor de naleving van geldende regelgeving

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kalverda Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, wanneer u besluit niet langer van onze diensten gebruikt te maken:

 • (Categorie) persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst)
 • Personalia: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Kalverda Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden hiervan kunnen zijn notariskantoren, fiscalisten, ICT-leveranciers, advocaten en makelaars. Persoonsgegevens die met de Belastingdienst worden gedeeld komen voort uit de verplichting op grond van wet- en regelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kalverda Advies gebruikt op haar website www.kalverda-advies.nl noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Verder gebruiken we cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website volledig geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kalverda Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kalverda-advies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kalverda Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Kalverda Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kalverda-advies.nl.

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, delen wij dit de betrokkene in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. De laatste update van dit privacy statement was op 10 september 2018.